Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να δημοσιεύσετε όλα τα είδη των Δικογράφων - Αποφάσεων - Εκθέσεων (Με επίσπευση Ιδιωτών - Εταιρειών) που δεν υπάρχει σχετική κατηγορία και χρείζει δημοσίευσης! Αν χρειάζεστε κάποιο υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε μερικά εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Διά της υπ’ αριθμ. ______/__-__-____ εκθέσεώς μου επιδόσεως επεδόθη προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την προσημειούχο εταιρεία με την επωνυμία «_______________» με πρώην έδρα τα________ Αττικής (_________ αρ. __) και σήμερα αγνώστου έδρας, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών .___________ ____________, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. _____/____ Γ’ Επαν/κής περιλήψεώς της, της υπ’ αριθμ. ._____/____ Εκθέσεως αναγναστικής κατασχέσεως της Δικ. Επιμελήτριας _____________ _______________, εις βάρος ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας ______________ _____________, κατοίκου ______________ Αττικής, ______________ αρ. __________, με την επίσπευση της «______________________» που εδρεύει στην Αθήνα (________ αρ. ___) και εκπροσωπείται νόμιμα για απαίτησή της ποσού (___.___,__) ευρώ, δυνάμει της ____/____ αποφάσεως του Πολ.Πρωτ. Αθηνών και διά της οποίας Περιλήψεως εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό την __/__/____, ημέρα __________, στο Ειρηνοδικείο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, ενώπιον της Συμφ/βου Αθηνών _______________ κατοίκου Αθηνών, _____________ αρ. ___, τηλ. ___-_______, ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, από την 4η έως την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, μία αποθήκη του υπογείου και ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, του κτιρίου ΙΙ κτισμένου σε οικόπεδο στα Μελίσσια Αττικής και επί της οδού _____________ αρ. __, ιδιοκτησίας της άνω οφειλέτιδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ___.___,__ ευρώ για το διαμέρισμα, το ποσό των __.___,___ ευρώ για την αποθήκη και το ποσό των __.___,__ ευρώ για τον χώρο στάθμευσης. Τα ακίνητα βαρύνονται με (4) προσημειώσεις.

Αθήνα, __/__/____

Ο Επί της επιδόσεως Δικ. Επιμελητής

_________ __ _________

Δικόγραφα Αγνώστου Διαμονής Ιδιωτών