Δημοσιεύσεις Για Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ποιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις περιπτώσεις όπου προβλέπει ο κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας να προβείτε σε δημοσιεύσεις που έχουν σχέση με την Ρ.Α.Ε. και μπορείτε να κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε υποδείγματα στο σχετικό μενού και να τα χρησιμοποιήσετε ώστε να καλύψετε ακόμα ποιο εύκολα τις ανάγκες της δημοσίευσής σας.

 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Άρθρο 8 

Υποβολή αιτήσεων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα
1. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα της, αθορίζονται οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα για την απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη ιδίως, τη διαμόρφωση και τις δυνατότητες των δικτύων, βάσει των α) πραγματικών δεδομένων, στοιχείων και εκτιμήσεων του αρμόδιου Διαχειριστή, β) των αιτήσεων για χορήγηση Άδειας που έχουν υποβληθεί, καθώς και γ) των εκτιμήσεων του Διαχειριστή σχετικά με τη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί, καθώς και τις αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης. Η απόφαση μπορεί να αφορά συγκεκριμένους σταθμούς και τεχνολογίες ΑΠΕ ή και το σύνολο αυτών, καθώς και κατηγορίες παραγωγού. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδα αφαλάτωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο, η ως άνω απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, και στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ. 
2. Με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη, κατά τα προβλεπόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζονται οι δυνατότητες απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ανά περιοχή. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται τα περιθώρια ισχύος μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Νόμου. Η κατανομή δύναται να εξειδικεύεται και μεταξύ κατηγοριών παραγωγών της αυτής τεχνολογίας. Η εισήγηση του Διαχειριστή μπορεί να υποβάλλεται μετά από πρόσκληση της ΡΑΕ και περιλαμβάνει προτάσεις ενίσχυσης του  8 δικτύου για διεύρυνση των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος Α.Π.Ε.. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της. 
3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, για συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ ή και κατηγορία παραγωγού, η ΡΑΕ, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, δύναται να καταρτίζει σχετική μεθοδολογία, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή. 
4. Από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1, έως και την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής και η διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για τις κατηγορίες ή τεχνολογίες ΑΠΕ που η ως άνω απόφαση αφορά. 
5. Αν μετά τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ανά περιοχή σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, προσδιορίζεται περιθώριο ισχύος για σταθμούς για τους οποίους προβλέπεται η έκδοση άδειας παραγωγής, η ΡΑΕ προχωρεί σε εξέταση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 της Υπουργικής Απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010). 
6. Αν μετά τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ανά περιοχή σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα για εξέταση νέων αιτημάτων, διενεργεί πρόκληση για υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ ή και κατηγορία παραγωγών. Με την απόφαση της ΡΑΕ για διενέργεια πρόσκλησης, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων. Με την απόφαση αυτή, μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς και πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη υποβολής αιτήσεων δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ για την διενέργεια πρόσκλησης. 
 
Άρθρο 12 
Απόφαση χορήγησης ‘Άδειας παραγωγής – Δημοσιότητα 
1. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης ή από την συμπλήρωση αυτού. 
2. Η απόφαση για χορήγηση της Άδειας αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο 
δικαιούχος οφείλει να δημοσιεύσει την απόφαση αυτή σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αθήνα, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. 
3. Η Άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
 
Ολόκληρο τον κανονισμό μπορείτε να τον βρείτε εδώ
 

Ελληνικά