Δικόγραφα - Εκθέσεις - Αποφάσεις

Δικόγραφα - Εκθέσεις - Αποφάσεις

Δικόγραφα:

Είναι τα έγγραφα που συντάσσονται για πιστοποίηση διαδικαστικών πράξεων, που ενεργούνται από τους διαδίκους, δηλαδή από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε μία δίκη, ή τους αντιπροσώπους τους (πχ. δικηγόρους). Δικόγραφο είναι η αγωγή, η κλήση για συζήτηση, η έφεση , η αναίρεση , η πρόσθετη ή κύρια παρέμβαση, η ανακοπή, η προσεπίκληση κλπ.

Εκθέσεις:

Κατά τη νομική επιστήμη, είναι τα έγγραφα που συντάσσονται για πιστοποίηση πράξεων που ενεργούνται από το δικαστήριο ή τους άλλους δικαστικούς υπαλλήλους, εκτός από τους δικηγόρους. Τέτοιες είναι λ.χ. οι εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών, οι εκθέσεις αυτοψίας κλπ. Οι εκθέσεις είναι δημόσια έγγραφα.

Δικαστική απόφαση:

Είναι η κρίση του Δικαστηρίου επί μίας διαφοράς μεταξύ των διαδίκων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο νόμος επιβάλλει τη δημοσίευση ορισμένων δικογράφων, εκθέσεων και δικαστικών αποφάσεων στον τύπο (εφημερίδες).

Στην κατηγορία Δικηγόροι - Δικαστικοί Επιμελητές μπορείτε να δημοσιεύσετε όλα τα είδη των Δικογράφων Εκθέσεων και Αποφάσεων. Αν δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία του είδους του δικογράφου που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε τοποθετήστε το στο Δικόγραφα Γενικά.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις δικογράφων , εκθέσεων και δικαστικών αποφάσεων που χρήζουν δημοσίευσης στον τύπο είναι οι εξής: αίτηση και απόφαση κήρυξης προσώπου σε αφάνεια, πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος ή απαίτησης, κήρυξη τίτλου ή αξιογράφου ανίσχυρου, η σύσταση σωματείου ( μη κερδοσκοπικού, πολιτιστικού, αθλητικού) και η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού του, δημοσίευση δικογράφου κατά προσώπου αγνώστου διαμονής, κατασχετήριες εκθέσεις και προγράμματα πλειστηριασμών.

Επίσης, συχνά απαιτείται η δημοσίευση στον τύπο αποφάσεων των οργάνων ή επιτροπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ ( Δασαρχείου, Νομαρχιών - νυν Περιφερειών- , Δήμων και  Κοινοτήτων), όπως λ.χ. η απόφαση για αλλαγή επωνύμου, ……

Τέλος, ο νόμος απαιτεί τη δημοσίευση καταστατικών, πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικών στοιχείων (ισολογισμών) και λοιπών πράξεων των  Εταιρειών.

 

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες βάση των σχετικών διατάξεων μπορείτε να βρείτε στα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που παρατηθείτε ποιο κάτω.

 

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο: 43

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων και των υπομνημάτων.

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

Κείμενο Άρθρου

1. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα πρέπει να είναι διατυπωμένα ευπρεπώς.

2. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί, με την απόφασή του, να διατάξει τη διαγραφή ανάρμοστων φράσεων από δικόγραφο ή υπόμνημα.

 

Άρθρο: 44

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κείμενο Άρθρου

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Για κάθε πράξη της διαδικασίας, που διενεργεί δικαστής, δικαστικός υπάλληλος ή άλλο αρμόδιο όργανο, μόνος ή κατά σύμπραξη, συντάσσεται έκθεση, εφόσον ο Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά.

2. Η έκθεση συντάσσεται αμέσως μετά τη διενέργεια της πράξης. Κατά τη σύμπραξή της πρέπει να παρευρίσκονται όλοι όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργεια της πράξης.

3. Με την επιφύλαξη όσων ορίζουν ειδικότερες διατάξεις, η έκθεση πρέπει να μνημονεύει:

α) τον τόπο και το χρόνο που διενεργήθηκε η πράξη και

β) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου που διενέργησε την πράξη, εκείνων που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της, καθώς και εκείνου που συνέταξε την έκθεση.

4. Αν ο τόπος ή ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης διαφέρει από εκείνον της διενέργειας της πράξης, γίνεται γι' αυτό σχετική μνεία στην έκθεση.

5. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από αυτόν που τη συνέταξε, καθώς και από τα πρόσωπα που διενέργησαν τη διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της. Η τυχόν άρνηση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς.

 

Άρθρο: 45

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Απαραίτητα στοιχεία

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Σχόλια

- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111/8.5.2003), η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στο ΙΚΑ, για την εκδίκαση των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 702/1977, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει σαφώς το είδος και το αντικείμενο του και να αναφέρει:

α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται,

β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και

γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί.

2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη παράγραφο προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται στο δικαστήριο με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται σε αυτό. Αν η γνωστοποίηση γίνεται, το πρώτο, με άλλο δικόγραφο, υπόμνημα ή έγγραφο, αυτό πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιδίδεται, από τα ίδια αυτά πρόσωπα, στους λοιπούς διαδίκους.

3. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις

προηγούμενες παραγράφους προσώπων, η οποία επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από την άσκηση του ένδικου βοηθήματος έως και τη λήξη της τελικής εκκρεμοδικίας στο δεύτερο βαθμό, πρέπει να γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 2, η οποία και εφαρμόζεται αναλόγως.

Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε επέλθει η μεταβολή, κατά περίπτωση.

4. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η επίδοση γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου.

5. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα υπογράφονται από τους δικαστικούς πληρεξουσίους των διαδίκων. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, τα δικόγραφα και τα υπομνήματα μπορούν να υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τους ίδιους τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους.

 

Άρθρο: 46

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Ελλείψεις

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

Κείμενο Άρθρου

Δικόγραφο που δεν περιέχει τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 5 του προηγούμενου άρθρου στοιχεία, είναι άκυρο, εκτός αν αυτά προκύπτουν από την εκτίμηση του όλου περιεχομένου του.

 

Άρθρο: 47

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Γενικές διατάξεις

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3, η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο αυτή μπορεί να γίνει. Αν η επίδοση διενεργηθεί σε τόπο ή χρόνο άλλο από εκείνον που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, είναι άκυρη μόνο αν δεν συναινεί το πρόσωπο προς το οποίο αυτή γίνεται. Το ίδιο ισχύει και όταν η επίδοση διενεργείται σε ημέρα αργίας ή κατά τη διάρκεια της νύκτας, η οποία και θεωρείται ότι διαρκεί από τις επτά (7) το βράδυ ως τις επτά (7) το πρωί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η συναίνεση πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση.

2. Αρνηση παραλαβής του επιδοτέου εγγράφου δεν επιτρέπεται σε κανέναν, όταν η επίδοση γίνεται στο κατάστημα της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της ή στο κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, το όργανο της επίδοσης βεβαιώνει την άρνηση στην έκθεση, την οποία, μαζί με το επιδοτέο έγγραφο, διαβιβάζει στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

3. Επίδοση σε χώρους λατρείας κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών, των θρησκευτικών τελετών ή των προσευχών, καθώς και σε αίθουσα δικαστηρίου όταν συνεδριάζει, είναι άκυρη ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή διενεργείται.

4. Δικόγραφο που αφορά περισσότερους διαδίκους, επιδίδεται χωριστά στον καθέναν, εκτός αν η επίδοση γίνεται σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο, οπότε αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου. Σε κοινό νόμιμο αντιπρόσωπο περισσότερων ανικάνων διαδίκων αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου.

5. Σε περίπτωση περισσότερων νόμιμων αντιπροσώπων, εκπροσώπων, δικαστικών πληρεξούσιων ή αντικλήτων διαδίκου, αρκεί η επίδοση προς έναν από αυτούς, ακόμη και όταν, από το νόμο, το καταστατικό ή την πράξη διορισμού τους, προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.

 

Άρθρο: 48

Ημ/νία: 07.06.2008

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Όργανα - Παραγγελία

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΌΡΓΑΝΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ

Σχόλια

*** Σύμφωνα με τις περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 16 του νόμου 3202/2003 (Α΄ 284/11.12.2003) περί εκλογικών δαπανών εν γένει, σχετικά με τις εκλογικές παραβάσεις, στην περίπτωση κατά την οποία η -κατά το άρθρο 14 του ιδίου νόμου (βλ. οικείο άρθρο)- επιτροπή διαπιστώσει π α ρ α β ά σ ε ι ς που επισύρουν τις κυρώσεις των άρθρων 17 και 18 του ανωτέρω νόμου (βλ. τα σχετικά άρθρα), διαβιβάζει τις σχετικές εκθέσεις, που κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι στους εκπροσώπους των συνδυασμών ή στους υποψηφίους, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στον Γενικό γραμματέα Περιφέρειας για την έκδοση απόφασης επιβολής των αντιστοίχων προστίμων. ===================================== - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

Κείμενο Άρθρου

1. Οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων γίνονται με δικαστικό επιμελητή.

2. Οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνονται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων μπορούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, να διενεργούν τις επιδόσεις αυτές. *** (βλ. σχόλια)

«3. Οι επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου γίνονται με δικαστικούς υπαλλήλους ή επιμελητές των δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή με υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ.. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδοση από μέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση μπορεί να γίνει και με φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις των δικογράφων των προσθέτων λόγων και της παρέμβασης.».

4. Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξούσιου του. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24 και της παρ. 6 του άρθρου 28, εφαρμόζονται, και στην περίπτωση αυτή, αναλόγως οι διατάξεις αυτές.

5. Την παραγγελία για τις επιδόσεις που γίνονται από μέρους του δικαστηρίου δίνει εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος.

 

Άρθρο 48: Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

«δ΄. Στο δικόγραφο περιέχεται συνοπτική έκθεση των τιθέμενων ζητημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά την αίτηση αναστολής και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση».

3. Στο άρθρο 46 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Εάν ελλείπει η έκθεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος κώδικα, δεν ορίζεται δικάσιμος μέχρις ότου συμπληρωθεί το δικόγραφο».

 

Άρθρο: 49

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Προς το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ.

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ν.Π.Δ.Δ., ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Οι επιδόσεις δικογράφων προς το Δημόσιο γίνονται στον Υπουργό Οικονομικών. Τα δικόγραφα αυτά παραδίδονται: αν απευθύνονται ενώπιον δικαστηρίων της Αθήνας ή του Πειραιά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ αν απευθύνονται ενώπιον άλλων δικαστηρίων της Χώρας, είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Κατ' εξαίρεση, στις φορολογικές εν γένει διαφορές οι επιδόσεις προς το Δημόσιο γίνονται προς την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.

3. Οι επιδόσεις προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γίνονται στους νόμιμους εκπροσώπους τους ή σε υπαλλήλους που έχουν

εξουσιοδοτηθεί από αυτούς ή στους δικαστικούς τους πληρεξουσίους.

4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιδόσεις γίνονται στο κατάστημα που εδρεύουν οι οικείες υπηρεσίες και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Άρθρο: 50

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Προς ιδιώτες

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας, κατά περίπτωση, προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξούσιους ή στους αντικλήτους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικότερες αντίστοιχες διατάξεις.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, νοείται, ως κατοικία, η οικία, το διαμέρισμα και γενικώς ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση, ενώ, ως χώρος εργασίας, ο χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η τυχόν προσωρινή μη χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για το σκοπό που προορίζονται δεν ασκεί επιρροή.

 

Άρθρο: 51

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Στην κατοικία

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΟ

Κείμενο Άρθρου

1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από την κατοικία τους, το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μαζί τους και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους.

2. Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί των πολυκατοικιών, καθώς και οι διευθυντές ξενοδοχείων ή οικοτροφείων. Οι ένοικοι άλλων διαμερισμάτων δεν θεωρούνται σύνοικοι.

3. Η επίδοση στα πρόσωπα που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι επιτρέπεται εφόσον, κατά την κρίση του οργάνου που ενεργεί την επίδοση, αυτά έχουν συνείδηση των πράξεών τους.

Άρθρο: 52

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Στο χώρο εργασίας

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Κείμενο Άρθρου

1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το έγγραφο παραδίδεται στο διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο αυτά εργάζονται.

2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 51 εφαρμόζεται και στις επιδόσεις του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο: 53

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

ίτλος Άρθρου

Ειδικές περιπτώσεις

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Ειδικώς, η επίδοση σε ιδιώτες:

α) αν αυτοί νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κρατούνται σε φυλακή, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου ή της φυλακής, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι δυνατή,

β) αν πρόκειται για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες ή όργανα των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας ή του λιμενικού ή πυροσβεστικού σώματος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο διοικητή της μονάδας ή στον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση της υπηρεσίας, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση στους ίδιους δεν είναι δυνατή, ενώ

γ) αν πρόκειται για πρόσωπα που ανήκουν στην υπηρεσία φάρων, φανών, σηματοφόρων ή υπηρετούν σε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον κατά τόπο αρμόδιο λιμενάρχη, εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του λιμεναρχείου, η οποία και μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση στους ίδιους δεν είναι δυνατή.

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν τα πρόσωπα τα οποία αφορά η επίδοση τελούν σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.

3. Τα πρόσωπα στα οποία παραδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, το έγγραφο οφείλουν να το παραδώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε αυτόν που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

 

Άρθρο: 54

Ημ/νία: 07.06.2008

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

«Σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής».

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Σχόλια

- Ο τίτλος του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008. - Το πρώην κείμενο του άρθρου αριθμήθηκε σε παρ. 1 και η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

Κείμενο Άρθρου

"1". Αν η διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας εκείνου τον οποίο αφορά η επίδοση, του νόμιμου αντιπροσώπου και του δικαστικού πληρεξουσίου του, η οποία έχει δηλωθεί, βρίσκεται στην αλλοδαπή, η επίδοση προς αυτούς, αν δεν υπάρχει αντίκλητος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να το παραδώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε εκείνον που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούται να διαβιβάσει στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

«2. Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.».

 

Άρθρο: 55

Ημ/νία: 07.06.2008

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Θυροκόλληση

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Σχόλια

- Η περ. α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008) με ισχύ από 7.6.2008.

Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση:

«α) αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, ή»

β) αν τα υπηρεσιακά όργανα, στα οποία παραδίδεται το έγγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49, 52, 53 και 54, αρνούνται την παραλαβή ή την υπογραφή της έκθεσης.

2. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, του επιδοτέου εγγράφου στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου.

 

Άρθρο: 56

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Εκθεση

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συντάσσει έκθεση.

2. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44, πρέπει να μνημονεύει:

α) την παραγγελία προς επίδοση,

β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά,

γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης,

δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, καθώς και

ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση.

3. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Σε περίπτωση θυροκόλλησης, η έκθεση υπογράφεται από το όργανο και το μάρτυρα.

4. Το όργανο της επίδοσης οφείλει να σημειώνει, στο έγγραφο, και να βεβαιώνει την ημέρα και την ώρα της παράδοσης ή της θυροκόλλησης. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην έκθεση και στη σημείωση, επικρατεί η ημέρα και ώρα που μνημονεύονται στην έκθεση.

 

Άρθρο: 57

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Συντέλεση

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση συντελείται, κατά περίπτωση, από το χρόνο της παράδοσης ή της θυροκόλλησης του επιδοτέου εγγράφου, ο οποίος και προκύπτει από την έκθεση.

2. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε:

α) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 45, από το χρόνο παράδοσης του εγγράφου στο γραμματέα,

β) στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 47, από το χρόνο που, σύμφωνα με την έκθεση, εκδηλώθηκε η άρνηση παραλαβής του εγγράφου στο κατάστημα της αρχής ή του δικαστηρίου,

γ) στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 53, από το χρόνο της παράδοσης του εγγράφου στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ενώ

δ) στην περίπτωση του άρθρου 54, από το χρόνο της παράδοσης του εγγράφου στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Άρθρο: 58

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Διορισμός

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ

Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

1. Ο ιδιώτης, που δεν έχει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίζει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα αυτήν. Δικαίωμα να διορίσει αντίκλητο έχει ο διάδικος σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Ο διορισμός γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο, μπορεί όμως να γίνει και με νεότερο έγγραφο του διαδίκου, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και να επιδίδεται από αυτόν στους άλλους διαδίκους. Ο διορισμός ισχύει, ως προς το δικαστήριο, από την κατάθεση ενώ, ως προς τους άλλους διαδίκους, από την προς αυτούς επίδοση του σχετικού εγγράφου.

3. Η πράξη του διορισμού πρέπει να περιέχει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, το επάγγελμα και τις διευθύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας του αντικλήτου. Σε περίπτωση μεταβολής των διευθύνσεων, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 45.

4. Όλες οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν στον αντίκλητο του διαδίκου, ακόμη και όταν ο διάδικος κατοικεί ή εργάζεται στην έδρα του δικαστηρίου.

 

Άρθρο: 59

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

Τίτλος Άρθρου

Διάρκεια εξουσίας

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Κείμενο Άρθρου

1. Ως προς τη διάρκεια της εξουσίας του αντικλήτου, την παραίτησή του ή την ανάκληση του διορισμού του, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους δικαστικούς πληρεξουσίους.

2. Σε κάθε περίπτωση που έπαυσε η εξουσία του αντικλήτου, ο διάδικος οφείλει να διορίσει άλλον.

 

Άρθρο: 60

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

 

Τίτλος Άρθρου

Εναρξη - Λήξη - Υπολογισμός

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

 

Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή από τα δικαστήρια αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις επτά (7) το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι αργία, την ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατ' εξαίρεση, για τη συμπλήρωση της ενηλικίωσης προσώπου υπολογίζεται και η ημέρα της γέννησης.

2. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε έτη λήγει όταν περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους.

3. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε μήνες λήγει όταν περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα, η οποία αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα έναρξης, αν δε δεν υπάρχει αντίστοιχη αριθμητικά ημέρα, ως τέτοια θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα.

4. Προθεσμία που προσδιορίζεται σε εβδομάδες λήγει όταν περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας.

5. Προθεσμία μισού έτους ισχύει ως προθεσμία έξι (6) μηνών, ενώ προθεσμία μισού μήνα ισχύει ως προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

6. Αν η προθεσμία που έχει προσδιοριστεί αποτελείται από μήνες και ημέρες, υπολογίζονται πρώτα οι μήνες και κατόπιν προστίθενται οι ημέρες.

7. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, ως αρχή του μήνα νοείται η πρώτη, ως μέσον η δέκατη πέμπτη και ως τέλος η τελευταία ημέρα του.

 

Άρθρο: 61

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

 Τίτλος Άρθρου

Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση τήρησης

Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 Κείμενο Άρθρου

1. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου τρέχουν και εναντίον εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση.

2. Σε περίπτωση παράτασης προθεσμίας που χορηγείται από το νόμο ή από το δικαστήριο, η νέα προθεσμία αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη.

3. Η διακοπή της δίκης συνεπάγεται και διακοπή των προθεσμιών που δεν έχουν εκπνεύσει, οι οποίες αρχίζουν εκ νέου από την επανάληψη της δίκης.

4. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη ή για υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τμήματα διακοπών. Οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων αναστέλλονται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

5. Οι προθεσμίες της παρ. 1, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα, η δε τήρησή τους εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.

6. Η μη τήρηση προθεσμίας, που αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, εξετάζεται από το δικαστήριο μόνο αν τούτο προβληθεί από το διάδικο υπέρ του οποίου αυτή έχει ταχθεί.

 

Άρθρο: 62

Ημ/νία: 17.07.1999

Ημ/νία Ισχύος: 17.07.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΙΚ Δ)

 Λήμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

 Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

1. Το δικαστήριο απαγγέλλει την ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων οι οποίες διενεργήθηκαν, από το ίδιο ή από διάδικο, κατά παράβαση των διατάξεων που τις ρυθμίζουν.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ακυρότητα απαγγέλλεται από το δικαστήριο:

α) αυτεπαγγέλτως, αν τούτο προβλέπεται ρητώς από το νόμο, ή αν η διαδικαστική πράξη προέρχεται από αναρμόδιο όργανο, ή αν αυτή έγινε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,

β) ύστερα από αίτηση του διαδίκου σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον κριθεί ότι η παράβαση προκάλεσε σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με άλλον τρόπο.

3. Η αίτηση του διαδίκου στην περ. β' της προηγούμενης παραγράφου, είναι απαράδεκτη:

α) αν δει υποβληθεί κατά την πρώτη, μετά την παράβαση, συζήτηση,

β) αν υποβληθεί από διάδικο που έχει προκαλέσει την παράβαση ή που έχει συντελέσει σε αυτήν ή που έχει παραιτηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, μετά τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, από την υποβολή αίτησης.

4. Μετά την απαγγελία της ακυρότητας, το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η πράξη, εκτός αν έχει ήδη επέλθει απώλεια του σχετικού δικαιώματος ή η επανάληψη αποκλείεται για άλλον λόγο.

 

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ΚΦΕ και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής, επέρχονται -μεταξύ άλλων- σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής και εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 105 σχεδίου νόμου) καθώς και τη συζήτηση αγωγών επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.106 σχεδίου νόμου). Οι τροποποιήσεις αυτές κινούνται αφενός μεν στην κατεύθυνση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης αφετέρου δε στην απάλειψη του φαινομένου της επ΄αόριστον παραμονής στο Δημόσιο συμβασιούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές διαταγές. 

Ειδικότερα:
 
Αρ.691 παρ.4 ΚΠολΔ τροποποίηση: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός 2 (δύο) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση εντός 30 (τριάντα) ημερών, αλλιώς δε χορηγείται προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο μετά την κατ’ ουσίαν συζήτηση της αίτησης, ο δικαστής μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει τη διάρκεια της. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας διαταγής.
Αρ.691 παρ.5 ΚΠολΔ προσθήκη εδαφίου: Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση δημοσιεύεται εντός 20 (είκοσι) ημερών.
 
Τροποποιείται το αρ. 693, παρ.1 ΚΠολΔ: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση κύριας αγωγής, ο αιτών οφείλει να ασκήσει τη σχετική αγωγή εντός 30 (τριάντα) ημερών, με δυνατότητα παράτασης 20 (είκοσι) ημερών, με δικαστική απόφαση. Ειδικά επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Προστίθεται παρ.2 στο αρ. 672ΑΚωδΠολΔ: Για διαφορές άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί με ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ενώ η νέα δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα ημερών, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των ως άνω διαφορών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 60 (εξήντα) ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης της αγωγής, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης αίρεται σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.
 
Επίσης με το άρ. 106 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι όλες οι εκκρεμείς αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο ή έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1.11.2013, αλλιώς αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο και παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής, αντίστοιχα.

Άρθρο: 117

Ημ/νία: 25.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχόλια

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκθέσεις

«1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι:

α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν, β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία κάθε προσώπου που είναι παρόν, γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς, δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέ-πραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν.

2. Η σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα.»

 

Άρθρο: 118

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δικόγραφα

Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν 1) το δικαστήριο ή το

δικαστή, ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη ή η διαδικαστική πράξη,

2) το είδος του δικογράφου,

3) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και την έδρα τους,

4) το αντικείμενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο και

5) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του και, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, την υπογραφή του δικηγόρου.

 

Άρθρο: 119

Ημ/νία: 25.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Σχόλια

Η παρ. 4 του παρόντος προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 

Κείμενο Άρθρου

1. Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης, της τριτανακοπής, της ανακοπής εναντίον εξώδικων και δικαστικών πράξεων, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης, της ανακοίνωσης και της προσεπίκλησης πρέπει να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 118, και ακριβή καθορισμό της διεύθυνσης, και ιδίως οδό και αριθμό της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόμιμου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στο δικόγραφο της δήλωσης για την εκούσια επανάληψη της δίκης, καθώς και στις προτάσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ο διάδικος δεν είχε κοινοποιήσει δικόγραφο από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο.

«4. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (Α' 125). Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.»

 

Άρθρο: 120

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Κείμενο Άρθρου

Η επίδοση εγγράφου που αφορά την εκκρεμή δίκη, καθώς και η επίδοση της οριστικής απόφασης, που γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή του

γραφείου ή του καταστήματος, η οποία είχε αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 119, είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πια εκεί την κατοικία ή το γραφείο ή το κατάστημά του.

 

Άρθρο: 121

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κείμενο Άρθρου

Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 119, επιτρέπεται να γίνουν όλες οι επιδόσεις στον αντίκλητο, ακόμη και

εκείνες που πρέπει να γίνουν στον ίδιο το διάδικο. Αν δεν υπάρχει αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, καθώς και του

διαδίκου, οι επιδόσεις αυτές μπορεί να γίνουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη. Για την κρίση αν

είναι άγνωστη η διεύθυνση του διαδίκου ή του αντικλήτου, όταν υπάρχει, αρκεί και απλή πιθανολόγηση.

 

Άρθρο: 122

Ημ/νία: 25.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ-ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΌΡΓΑΝΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Σχόλια

Οι παρ. 2,3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και η παρ. 5 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 Κείμενο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Επιδόσεις

1. Η επίδοση κάθε εγγράφου γίνεται με δικαστικό επιμελητή διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.

«2. Οι επιδόσεις που γίνονται με την επιμέλεια του δικαστηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής, ή από το γραμματέα του δήμου.

3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής στον τόπο της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι δύσκολη η μετάβαση του δικαστικού επιμελητή στον τόπο αυτόν, η επίδοση μπορεί να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής ή από τον γραμματέα του δήμου που ορίζεται από τον προαναφερόμενο εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.»

4. Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση με το ταχυδρομείο ή με τηλεγράφημα ή τηλέφωνο, όλων ή μερικών από τα προαναφερόμενα έγγραφα και παράλληλα να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται και θα αποδεικνύεται η επίδοση.

«5. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001. Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης.»

 

Άρθρο: 123

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση γίνεται με την επιμέλεια του διαδίκου ύστερα από παραγγελία που δίνεται είτε από τον ίδιο ή τον πληρεξούσιό του, είτε, με

αίτησή τους, από τον αρμόδιο δικαστή, και προκειμένου για πολυμελή δικαστήρια από τον πρόεδρό τους.

2. Η παραγγελία για επίδοση δίνεται εγγράφως κάτω από το έγγραφο

που επιδίδεται.

 

Άρθρο: 124

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει.

2. Αν το πρόσωπο έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση κατοικία, κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο, είτε μόνο του είτε με άλλον ή

εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπηρέτης, η επίδοση σε άλλο μέρος δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.

3. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει σε εκκλησία, την ώρα που γίνεται ιεροτελεστία ή άλλη θρησκευτική τελετή ή προσευχή, ούτε σε

αίθουσα δικαστηρίου όταν αυτό συνεδριάζει.

 

Άρθρο: 125

Ημ/νία: 25.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σχόλια

Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

 Κείμενο Άρθρου

«1. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη εορτή που ορίζεται από το νόμο ως αργία, χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης ή χωρίς άδεια του αρμόδιου δικαστή στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεση και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, του προέδρου τους. Αν δεν εκκρεμεί δίκη, η άδεια δίνεται από τον ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να γίνει η επίδοση.»

2. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ ως τις 7 το πρωί.

3. Η άδεια που δίνεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πρέπει να σημειώνεται στο έγγραφο που επιδίδεται και στην έκθεση της επίδοσης.

 

Άρθρο: 126

Ημ/νία: 30.12.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΠΟΛΔ)

 Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σχόλια

Η περ. γ της παρ. 1 διαγράφηκε με το άρθ. 33 του ν. 2447/1996.

 Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση γίνεται :

α) προσωπικά σε εκείνον, στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο,

β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης, στο νόμιμο αντιπρόσωπό τους,

γ) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα),

δ) για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό,

ε) για το δημόσιο, σε εκείνους που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με το νόμο.

2. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόμιμοι αντιπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς.

 

Άρθρο: 127

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση συνίσταται στην παράδοση του εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο γίνεται.

2. Αν η επίδοση γίνεται στο νόμιμο αντιπρόσωπο περισσότερων ανίκανων προσώπων ή στον αντίκλητο περισσοτέρων, αρκεί να του παραδοθεί

ένα μόνο αντίγραφο ή πρωτότυπο του εγγράφου που πρέπει να επιδοθεί.

 

Άρθρο: 128

Ημ/νία: 25.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΟΙΚΟΣ, ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Σχόλια

Η παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε και οι περ. α,β και γ της παρ. 4 επίσης αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 12 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

Κείμενο Άρθρου

«1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους άλλους ενήλικους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου.»

2. Κατοικία, με την έννοια της παραγράφου 1, είναι το σπίτι ή το διαμέρισμα που είναι προορισμένο για διημέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόμη και αν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν.

3. Σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα μέλη της οικογένειάς τους που συνοικούν μαζί τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το υπηρετικό και υπαλληλικό πρόσωπικό τους, όχι όμως οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος ή δωματίου της ίδιας κατοικίας.

4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στην κατοικία, «α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο, καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα. Το αντίγραφο που παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε, γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, σύμφωνα με την περίπτωση β', εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλλησή του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης. Η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το γεγονός ότι ταχυδρομήθηκε η ειδοποίηση βεβαιώνεται με απόδειξη, την οποία συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από την επιδοτήρια έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 140, εκείνος που ενεργεί την επίδοση. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το ταχυδρομικό γραφείο, με το οποίο έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την παρέλαβε, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση. Ύστερα από προφορική αίτηση του παραλήπτη, η αρχή στην οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύμφωνα με την άνω περίπτωση β' του παρόντος, του το παραδίδει, με έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς.»

 

Άρθρο: 129

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν βρίσκεται στο κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο 124 παράγραφος 2, το

έγγραφο παραδίδεται στα χέρια του διευθυντή του καταστήματος, του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες,

υπαλλήλους, ή υπηρέτες , εφόσον έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του παραλήπτη της επίδοσης.

2. Αν κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στο κατάστημα, στο γραφείο ή στο εργαστήριο, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4.

 

Άρθρο: 130

Ημ/νία: 26.07.2011

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ

Σχόλια

Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

Κείμενο Άρθρου

1. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129 αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επίδοσης ή αν δεν μπορούν να την υπογράψουν, το όργανο της επίδοσης επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος ή του εγαστηρίου, μπροστά σε ένα μάρτυρα.

«2. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν έχει κατοικία, γραφείο, κατάστημα ή εργαστήριο και είτε αρνείται να παραλάβει το έγγραφο είτε δεν μπορεί ή αρνείται να υπογράψει την έκθεση της επίδοσης και η άρνηση του παραλήπτη ή η αδυναμία του βεβαιώνεται και από ένα μάρτυρα που προσλαμβάνεται από το όργανο της επίδοσης για το σκοπό αυτόν, το έγγραφο παραδίδεται στα χέρια των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4 εδάφιο β'.»

 

Άρθρο: 131

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΦΥΛΑΚΗ

Κείμενο Άρθρου

Αν ο παραλήπτης της επίδοσης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται σε φυλακή και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του, σύμφωνα με

βεβαίωση της διεύθυνσης του νοσοκομείου ή της φυλακής, που σημειώνεται στην έκθεση της επίδοσης, η επίδοση μπορεί να γίνει στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έγγραφο στα χέρια εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση.

 

Άρθρο: 132

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Αν εκείνος προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, αν απουσιάζει ή

αρνείται να παραλάβει το έγγραφο ή αρνείται ή δεν μπορεί να υπογράψει την έκθεση, η επίδοση γίνεται στον πλοίαρχο του πλοίου ή στον αναπληρωτή του και αν απουσιάζουν ή αρνούνται και αυτοί να το παραλάβουν, η επίδοση γίνεται στο λιμενάρχη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση.

2. Αν εκείνος προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που δεν βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται

στην κατοικία του, σύμφωνα με το άρθρο 128 και αν δεν έχει κατοικία, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης

διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα ή, διαφορετικά, στα γραφεία του πράκτορα του

πλοίου σε ελληνικό λιμάνι, εφόσον υπάρχουν.

 

Άρθρο: 133

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Για πρόσωπα που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία, αν δεν είναι δυνατή η επίδοση στους ίδιους ή στους συγγενείς ή υπηρέτες, που συνοικούν μαζί τους, γίνεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου 128 καθώς και α) για

εκείνους που υπηρετούν γενικά στις ένοπλες δυνάμεις της ξηράς, στο διοικητή της μονάδας ή του καταστήματος ή της υπηρεσίας, όπου ανήκει ο

παραλήπτης της επίδοσης. Αν είναι άγνωστη η μονάδα, το κατάστημα ή η υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στον αρχηγό του αντίστοιχου κλάδου, β) για

αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες του πολεμικού ναυτικού, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου ναυτικού, γ) για αξιωματικούς,

υπαξιωματικος και σμηνίτες της πολεμικής αεροπορίας, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου αεροπορίας, δ) για αξιωματικούς και υπαξιωματικούςτης αστυνομίας πόλεων, της χωροφυλακής και του λιμενικού σώματος καθώς και για αστυφύλακες, χωροφύλακες και λιμενοφύλακες, στον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ε) για εκείνους που ανήκουν στο προσωπικό, των φάρων, των φανών και των σηματοφόρων, στο λιμενάρχη της περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

2. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 α έως ε, όταν λάβουν το έγγραφο, είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε

εκείνον στον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση με το πιο γρήγορο και πιο ασφαλές μέσο.

 

Άρθρο: 134

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Σχόλια

-Με το ν. 1334/1983 με τον οποίοκυρώθηκε η Σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 18η. 9.1983 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. -Ο Κανονισμός του Συμβουλίου Ε.Ε. με αριθμό 1348/2000 της 29/5/2005 (L160/30.6.2000) με ισχύ 31.5.2001 "περί εκδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" και ο οποίοςκαθόρισε ίδιο τρόπο επίδοσης για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις οσάκις μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβασθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να επιδοθεί η να κοινοποιηθεί και μόνο στις περιπτώσεις που η διεύθυνση του παραλήπτη είναι γνωστή (βλ. σχετική εγκύκλιο Υπουργού Δικαιοσύνης 82598/2001). *** Από την έναρξη ισχύος του πιο πάνω αναφερόμενου Κανονισμού έπαυσε η ισχύς της Σύμβασης της Χάγης, για τις επιδόσεις σε κράτη μέλη της Ε.Ε. (εκτός Δανίας) για τους παραλήπτες γνωστής διαμονής.

 

Κείμενο Άρθρου

1. Αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και για δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο. Για έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η εκτέλεση, και για εξώδικες πράξεις, στον εισαγγελέα της τελευταίας στο εσωτερικό κατοικίας ή γνωστής διαμονής του παραλήπτη της επίδοσης και αν δεν υπάρχει κατοικία ή γνωστή διαμονή στο εσωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της πρωτεύουσας.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η παραγγελία για επίδοση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τη διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης.

3. Ο εισαγγελέας, όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον Υπουργό των Εξωτερικών ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση.

 

Άρθρο: 135

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της

παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο

γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση

και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον

οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης.

2. Οποιος επισπεύδει την επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής μπορεί να δημοσιεύσει σε εφημερίδες προσκλήσεις προς καθέναν που

γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, να ανακοινώσει ενυπογράφως τα

στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής του, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Αθηνών ή του πρωτοδικείου της τελευταίας

κατοικίας ή διαμονής του. Ως προς τις εφημερίδες εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού. Ο προσδιορισμός τους γίνεται από τον εισαγγελέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1, ύστερα από αίτηση εκείνου που επισπεύδει την επίδοση. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε εμφανές μέρος των εφημερίδων και μάλιστα σε δύο φύλλα που απέχουν μεταξύ τους οκτώ ημέρες. Στις προσκλήσεις που δημοσιεύονται με τον τρόπο αυτόν δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ο λόγος, για τον οποίο ζητούνται τα στοιχεία. Αν, ύστερα από οκτώ ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση, δεν φτάσει ανακοίνωση σε καμιά από τις γραμματείες αυτές, ισχύει το τεκμήριο ότι ο τόπος ή η συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής του παραλήπτη της επίδοσης είναι άγνωστα και η ανταπόδειξη αποκλείεται.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαιώσει ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή

του εγγράφου σε πρόσωπο που διαμένει ή εδρεύει στο εξωτερικό.

 

Άρθρο: 136

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ

Κείμενο Άρθρου

1. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε προκειμένου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 131 ως 134, μόλις παραδοθεί το έγγραφο στις

αρχές ή τα πρόσωπα που ορίζονται εκεί, ανεξάρτητα από το χρόνο της αποστολής και παραλαβής του, και για τα πρόσωπα άγνωστης διαμονής η

επίδοση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τη δημοσίευση της περίληψης σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1.

2. Στις επιδόσεις του άρθρου 128 παράγραφος 4 η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε με τη θυροκόλληση του εγγράφου στην πόρτα της κατοικίας εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, με την προϋπόθεση ότι έγιναν όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή με τα στοιχεία β και γ.

 

Άρθρο: 137

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κείμενο Άρθρου

Η επίδοση σε εκείνους που έχουν τη διαμονή ή την έδρα τους στο εξωτερικό μπορεί να γίνει και με τις διατυπώσεις του αλλοδαπού νόμου,

από τα όργανα που αυτός ορίζει.

 

Άρθρο: 138

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κείμενο Άρθρου

Αν τα γραφεία ή καταστήματα που αναφέρονται στα άρθρα 128 παράγραφος 4 στοιχείο β, 131, 132 και 133, είναι κλειστά ή οι αρχές ή τα πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτά αρνούνται να παραλάβουν το επιδιδόμενο έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επίδοσης, όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει σχετική έκθεση και παραδίδει το επιδιδόμενο έγγραφο στον εισαγγελέα πρωτοδικών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος της επίδοσης, ο οποίος αποστέλλει το έγγραφο σε εκείνον που είχε αρνηθεί να το παραλαβει ή να υπογράψει την έκθεση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 136.

 

Άρθρο: 139

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κείμενο Άρθρου

1. Οποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία εκτός από όσα απαιτεί το άρθρο 117, πρέπει να περιέχει και α) την παραγγελία για

επίδοση, β) σαφή καθορισμό του εγγράφου που επιδόθηκε και των προσώπων που αφορά, γ) μνεία της ημέρας και της ώρας της επίδοσης, δ) μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 128 ως 135 και 138.

2. Η έκθεση υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση, καθώς και από εκείνον που παραλαμβάνει το έγγραφο και σε περίπτωση άρνησης ή

αδυναμίας του, υπογράφεται και από το μάρτυρα που είχε προσληφθεί για το σκοπό αυτόν.

3. Οποιος ενεργεί την επίδοση σημειώνει επάνω στο επιδιδόμενοέγγραφο την ημέρα και την ώρα της επίδοσης και υπογράφει. Η σημείωση

αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου προς τον οποίο έγινε η επίδοση. Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην έκθεση της επίδοσης και στη σημείωση,

υπερισχύει η έκθεση.

 

Άρθρο: 140

Ημ/νία: 16.09.1968

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Κείμενο Άρθρου

1. Η έκθεση του άρθρου 139 συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα παραδίδεται σε εκείνον που είχε δώσει την παραγγελία της

επίδοσης, ενώ το άλλο, ατελώς, φυλάγεται από το όργανο της επίδοσης. Για την επίδοση γίνεται περιληπτική σημείωση σε ειδικό βιβλίο που τηρεί

το όργανο της επίδοσης. 

2. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να δίνει αντίγραφα από το πρωτότυπο που έχει στο αρχείο του, ύστερα από αίτησή τους, σε όποιον

είχε δώσει την παραγγελία για επίδοση και σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται και σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον, αν ο πρόεδρος

πρωτοδικών της περιφέρειας, όπου έγινε η επίδοση, το εγκρίνει με σημείωσή του πάνω στην αίτηση.

3. Αν η επίδοση έγινε από τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 122, παράγραφοι 2 και 3, τα όργανα αυτά καταθέτουν το δεύτερο πρωτότυπο στο

γραφείο του δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η επίδοση, όπου φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο, από τον οποίο ο αρμόδιος

υπάλληλος του δήμου ή της κοινότητας εκδίδει τα αντίγραφα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφοι 2 και 3 δεν τηρούν το ειδικό βιβλίο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

 

Ελληνικά