Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

Federated Miscellaneous Workers' Union of Australia

Το καταστατικό του Σωματείου, είναι αυτό που ορίζει την επωνυμία του, την έδρα του, τον σκοπό του, την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του και όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Αρκετές φορές όμως μέσα στη διάρκεια του χρόνου, οι ανάγκες των μελών του σωματείου, μπορεί να αλλάξουν. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επιθυμητή η μετονομασία του σωματείου, η αλλαγή του σκοπού του, η διαφοροποίηση των όρων εκλογής του διοικητικού συμβουλίου, η εγγραφή ή διαγραφή μελών. Για τις αλλαγές αυτές απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, όπου απαιτείται αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο και έκδοση σχετικής απόφασης. Ομοίως, κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφότου εγγραφεί στο οικείο βιβλίο. Τέλος, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των τροποποιήσεων στον τύπο.  Μπορείτε να δείτε μερικά υποδείγματα στον αντίστοιχο τομέα της υπηρεσίας μας, ενώ παράλληλα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε  τροποποιώντας τα για τις δικές σας ανάγκες και τέλος να ολοκληρώσετε τη διαδικασία δημοσίευσης από το χώρο σας μέσα σε 5' λεπτά.

Διαβάστε μερικές χρήσιμες πληροφορίες παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4055/2012, για τη σύσταση σωματείου, την τροποποίηση καταστατικού σωματείου και τη διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία τροποποίησης καταστατικού σωματείου είναι οι εξής:

1. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο –Τμήμα Εκουσίας δικαιοδοσίας (από δικηγόρο).

Μαζί με τα σχετικά δικόγραφα κατατίθενται τα εξής έγγραφα:

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για την απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού

2. Ισχύον καταστατικό

3. Τροποποιημένο (και συνήθως κωδικοποιημένο) καταστατικό

4. Πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου περί μεταβολών του σωματείου.

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η τροποποίηση του  σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο - Διεύθυνση Αθλητισμού Περιφέρειας)

Επίσης, περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε μία εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας.

Μέσα από την υπηρεσία μας μπορείτε να ολοκληρώσετε την δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού σας από την σχετική κατηγορία δημοσιεύσεων. 
 
 
 
 
 
* Τα παραπάνω δεν αποτελούν νομική συμβουλή και παρέχονται μόνο για ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον νομικό σας εκπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.