Πληροφορίες για Δημοσίευση Αποφάσεων Δασαρχείων - Αλλαγή Ρυμοτομικού Σχεδίου κ.α.

Μέσα από την υπηρεσία μας μπορείτε να δημοσιεύετε όλες τις σχετικές αποφάσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό γαιών, αλλαγή χρήσης γης, απαλλοτριώσεις, αλλαγή ρυμοτομικού σχεδίου κ.α. Ποιο κάτω σας παραθέτουμε την εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα δασών σχετικά με την δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στις εφημερίδες.

Μπορείτε να δείτε σχετικά υποδείγματα που παρέχονται μέσα από την υπηρεσία μας για δική σας διευκόλυνση, ενώ μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και να δείτε ποιο είναι το κόστος τους στις συνεργαζόμενες εφημερίδες.

Οι ποιο κάτω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 173381/3394/17-8-2012 Εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Δασών η δημοσίευση πληροφοριακών εγγράφων για το χαρακτήρα έκτασης ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Με την αριθ. 88416/529/1-12-2000 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας μας, παρείχαμε οδηγίες για την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριακών εγγράφων που εκδίδονταν κατά το παρελθόν από τις δασικές υπηρεσίες κι αναφέρονταν στο χαρακτήρα έκτασης, ούτως ώστε αυτά, μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που επιβάλλονται από το άρθρο 14 νόμου 998/1979, ν’ αποκτήσουν έννομες συνέπειες έναντι παντός.

 Από τη μέχρι σήμερα πορεία των σχετικών υποθέσεων διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω διαδικασία της δημοσίευσης, τύγχανε συγκεκριμένων λειτουργικών αδυναμιών, που ανάγονταν στη μη έγκαιρη ενημέρωση του δασάρχη για τη δημοσίευση από τους ενδιαφερόμενους των πράξεων που εξέδωσε. Τούτο είχε ως συνέπεια, να μη λαμβάνει γνώση η διοίκηση για τη δημοσίευση των πράξεών της, και ν’ αδυνατεί να καταθέτει αντιρρήσεις ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (παλαιότερα, ο Νομάρχης) στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, στα πλαίσια της ενδικοφανούς διαδικασίας του άρθρου 14 νόμου 998/1979, όπως σχετικώς ορίζεται στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών που τίθενται από τη διάταξη αυτή. 

Το γεγονός τούτο οδήγησε στη διαμόρφωση τετελεσμένων καταστάσεων ως προς την τήρηση των προθεσμιών από τη διοίκηση, και στην απαίτηση από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση βεβαίωσης τελεσιδικίας του χαρακτήρα της έκτασης, χωρίς όμως να έχει διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το δικαίωμα που του δίδει ο νόμος (όπως ανωτέρω εκτέθηκε), να καταθέτει αντιρρήσεις επί της πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη, εάν δε συμφωνεί με το περιεχόμενό της. Τίθεται δηλαδή ζήτημα μη ορθής εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 3 άρθρου 14 νόμου 998/1979 –χωρίς ευθύνη των δασαρχών–, της οποίας υπεδείχθη η εφαρμογή. 

Προκειμένου να αρθούν τ’ ανωτέρω προβλήματα, και για την ασφάλεια των ενεργειών της διοίκησης, καθορίζουμε την κατωτέρω διαδικασία σχετικά με τη δημοσίευση των πληροφοριακών εγγράφων για το χαρακτήρα έκτασης:

Οι οικείοι δασάρχες (τη θέση αυτών παίρνουν οι δ/ντες δασών νομού, όταν δεν υφίσταται δασαρχείο), στα πλαίσια της επιμέλειάς τους σχετικά με τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων, είναι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση των πληροφοριακών εγγράφων (κρατική δημοσίευση), καθώς και για τη σύνταξη της προς δημοσίευση περίληψης από τρίτους, ούτως ώστε να μπορούν ο ενδιαφερόμενοι να επισπεύδουν τις διατυπώσεις δημοσιότητας, δεδομένου ότι δεν καθορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό στη διάταξη του νόμου.

Επισημαίνεται ότι δημοσιεύεται η συντασσόμενη από τον δασάρχη περίληψη, μετά της σχετικής ανακοινώσεως, και όχι η συνταχθείσα υπό του ενδιαφερομένου, βάσει της πράξης του δασάρχη. Η ανακοίνωση της πράξης και η περίληψη του περιεχομένου της αποτελούν δημόσια έγγραφα που δημοσιεύονται, τα οποία, όπως είναι φυσικό, δε θα μπορούσε να τα συντάξει οποιοσδήποτε τρίτος.

Στη συνέχεια, τα φύλλα των εφημερίδων προσκομίζονται με τη δημοσίευσή τους στον δασάρχη, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, για την ενημέρωση του φακέλου της υπόθεσης και την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3 άρθρου 14 νόμου 998/1979, όπου απαιτείται.

Το πληροφοριακό έγγραφο στέλνεται υπηρεσιακώς για ανάρτηση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, δύναται όμως και ο ενδιαφερόμενος να επισπεύσει τη δημοσίευση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος οφείλει ν’ αποστείλει άμεσα στην αρμόδια δασική υπηρεσία (στο δασαρχείο, κι αν δεν υφίσταται δασαρχείο, στη δ/νση δασών νομού) το αποδεικτικό ανάρτησης, προκειμένου να γνωρίζει αυτή τις προθεσμίες για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων, και να ενημερώνει τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι, η ενέργεια αυτή

αρμόδιο όργανο της διοίκησης ως προς το χαρακτήρα της έκτασης, και δε δικαιολογείται αμέλεια ως προς αυτό, καθώς τυχόν καθυστέρηση, που οδηγεί σε απώλεια των προθεσμιών, θα βαρύνει το δήμο.

Για την τήρηση των παραπάνω από τους δήμους, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας να επιληφθούν, επισημαίνοντας στους δήμους αρμοδιότητάς τους τη σχετική υποχρέωσή τους.