Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε βάση του δικού σας εγγράφου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και το παρόν υπόδειγμα:
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : (πx ΛΕΜΕΣΟΥ)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω, Δήλωση Μεταβίβασης: (_/_/___/___)
 
Πωλητής/τες:
(όνομα επώνυμο/επωνυμία)
(Διεύθυνση αριθμός), ΔΙΑΜ. (αριθμός διαμερίσματος) (π.χ. OLYMPOS COURT αν δεν υπάρχει γράψτε κενό)(ταχυδρομικός κώδικας)
(π.χ. Δήμος/Πόλη/Επαρχία)
 
Αγοραστής:
(όνομα επώνυμο)
(Διεύθυνση ), ΔΙΑΜ. (αριθμός διαμερίσματος)
(π.χ. OLYMPOS COURT) (ΤΚ)
(π.χ. Δήμος/Πόλη/Επαρχία)
 
Χρ. Εγγραφής __/___
φύλλο/Σχεδ. /Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.  _/_-___-___/_/___/_
Είδος Ακινήτου π.χ. Χωράφι
Υπαϊδιοκτησίες: π.χ. ΑΜΠΕΛΙ
Έμβαδό τ.μ. : π.χ. 3000
Γεωγραφική Περιοχή : (ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣ)
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. (π.χ. 1/2)
Ποσό Πώλησης:  € 70,000.00
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.
 

Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Αρ. 25