Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πολιτογράφησης μπορείτε από εδώ να δείτε αρκετές από τις περιπτώσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η ______ _________ από Kokkonis Complex, Block __, flat ___, Artas __, 4041 Limassol υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης. Οποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η δημοσίευση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί για δύο συνεχόμενες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο επόμενο βήμα παρακαλούμε όπως επιλέξετε δύο ημέρες από το ημερολόγιο που εμφανίζετε στο κουμπί δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε εδώ, υποδείγματα από δημοσιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Αίτηση Πολιτογράφησης