Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρισης Μη Κερδοσκοπηκού Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 
Με την με αριθμ. ______/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η σύσταση του Σωματείου με την επωνυμία «___________________» με έδρα την _____________. Ο σκοπός του είναι μη κερδοσκοπικός, το Καταστατικό καταρτίσθηκε την __/__/____ αποτελείται από __  άρθρα και έχει εγκριθεί και υπογραφεί και από τα ιδρυτικά μέλη του.
 
______________, __/__/____
 
Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος
________________ _______________
 
 
Υπόδειγμα Ίδρυσης - Αναγνώρισης Αθλητικού Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου - Συλλόγου