Υπόδειγμα Περίληψης Δικογράφου Έκθεση Περιγραφής & Εκτίμησης Επικοινού Ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
 
Με τις υπ’ αριθ. ______/__-__-____ και ______/__-__-____ εκθέσεις μου επίδοσης επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς την υπ’ αριθ. ___/____ έκθεση περιγραφής και εκτίμησης επικοίνου ακινήτου και την υπ’ αριθ. ___/____ περίληψη έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης επικοίνου ακινήτου για τον ____________ _______________ κάτοικο _______________ και ήδη αγνώστου κατοικίας και διαμονής σύμφωνα με τις οποίες εκτίθεται σε πλειστηριασμό την Τετάρτη 9-3-11 (ώρες 4 έως 5) στο Ειρηνοδικείου _______________, ενώπιον της υπαλλήλου του πλεισ/σμου Σ/φου _______________ Κ._______________ _______________ η πιο κάτω ακίνητη περιουσία των 1_______________ _______________, κατοίκου _______________ _______________, 2. _______________ _______________. κατοίκου _______________ , 3. _______________ _______________ κατοίκου _______________ και ήδη αγνώστου διαμονής, και 4. _______________ _______________ κατοίκου _______________, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. _____/____ Απόφασης του Πολ. Πρωτ._______________ (Τακτική Διαδικασία), ήτοι: Ενός οικοπέδου κειμένου εντός του οικισμού _______________, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου _______________ του Νομού _______________ με αριθ. ___, εκτάσεως χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (1. 345 τ.μ. ) μετά της επ’ αυτού διωρόφου παλιάς οικίας, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα (60 τ. μ. ) του καθενός ορόφου, που βρίσκεται στο συνοικισμό _______________ και συνορεύει γύρωθεν ανατολικά και δυτικά με κοινοτικό δρόμο, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Μυλωνά και νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας _______________ _______________ (μικρού). Επί του ακινήτου αυτού υφίσταται διώροφος πλακοσπεπή οικία επιφανείας συνολικής εις έκαστο των ορόφων της μέτρων τετραγωνικών εξήντα (60, 00 τ. μ. ) ανεγερθείσης προ πολλών ετών. Εκτιμηθείσα αξία αυτού __.___,__ €. Ο Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από τον Κ. Πολ. Δ και με τους όρους που αναφέρονται στην εντολή που μου δόθηκε κατά το άρθρο 1021 του Κ. Πολ. Δ. ώστε καθένας από τους συγκυρίους διαδίκους να λάβει από το εκπλειστηρίασμα χρηματικό ποσό ανάλγο προς την ιδανική μερίδα του, ήτοι: 1. __.___,__ , 2. __.___,__ , 3. __.___,__ , και 4. __.___,__  Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού η αντικειμενική αξία του ακινήτου __.___,__  ευρώ. Περιήλθε στους δικαιοπαρόχους ως εξής: 1................ εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. ____/____ συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς και της υπ’ αριθμ.. _____/____ διορθωτικής πράξης της υπ’ αριθμ. .______/__-__-____ πράξης αποδοχής κληρονομιάς, του τότε Σ/φου _______________ κ. _______________ _______________, που μεταγράφτηκεστα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου _______________ την __/__/___ στον Τόμο _____ με αριθμό _____, 2. .........................: α) .............. εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. _______/____ συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της _______________ _______________, του τότε Σ/φου .................. κ. _______________ _______________, που μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου _______________ την __/__/____ στον Τόμο .......... με αριθμό ...., β) ..................εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’αριθμ. ______/____ συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς του τότε Συμβολαιογράφου _______________ _______________ κ. _______________ _______________ γράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου _______________ την __/__/____ στον Τόμο ____ με αριθμό _______, γ) ...........εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. ____/____  συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του _______________ _______________, του τότε Σ/φου _______________ κ. _______________ _______________,που μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου _______________ την __/__/____ στον Τόμο .___ με αριθμό ___ , δ)........... εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. ____/____ συμβολαίου δωρεάς εν ζωή το οποίο μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου Καστοριάς την __/__/____ στον Τόμο __  με αριθμό ___, 3. Στον _______________ _______________ και ήδη αγνώστου διαμονής ως εξής: ................. από τον πατέρα του _______________ _______________, που πέθανε χωρίς διαθήκη στις .__/__/____ και την οποία αποδέχθηκε με το με αριθμό __________ πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς του Μον.Πρωτ. _______________ που μεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου _______________ στον Τόμο ____ με Αριθμό ___ και 4. ..............................., ως εξής: κατά ποσοστό ____ εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. _________. συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς και της υπ’αριθμ. ._____/____ διορθωτικής πράξης της υπ’ αριθμ. ____/__-__/____ πράξης αποδοχής κληρονομιάς του τότε Σ/φου _______________ κ._______________ _______________, που μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών Ειρηνοδικείου _______________ την __/__/____ στον Τόμο ______  με αριθμό ___ και επί των ακινήτων αυτών δεν υφίσταται κανένα βάρος. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα ....... παρ. 1, 2, 5, 6, 966 παρ. 1,..... παρ. 1, 2, ...... παρ. 2, ......παρ 1, του Κ. Πολ. Δ. Τυχόν αιτήσεις ή ανακοπές πρέπει να κατατεθούν 5 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.............. 22-12-10
 
Η δικαστική επιμελήτρια
 
_______________ _______________
 
Υπόδειγμα Δικογράφου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος τύπος δημοσίευσης που επιλέξατε έχει ελεύθερο κείμενο. Γράψτε το κείμενό σας ή επικολλήστε το ήδη υπάρχον κείμενό σας στο παρακάτω πλαίσιο και στην συνέχεια πατήστε το κουμπί υπολογισμός τιμής. Επιλέξτε Δημοσίευση δίπλα από την τιμή της εφημερίδας που σας ενδιαφέρει για να διαλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης και ολοκληρώστε την παραγγελία σας από το καλάθι αγορών.

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να δημοσιεύσετε όλα τα είδη των Δικογράφων - Αποφάσεων - Εκθέσεων (Με επίσπευση Ιδιωτών - Εταιρειών) που δεν υπάρχει σχετική κατηγορία και χρείζει δημοσίευσης! Αν χρειάζεστε κάποιο υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε μερικά εδώ.

Δικόγραφα Γενικά