Απόκτηση Κυπριακής υπηκοότητας λόγω καταγωγής

Οι τύποι αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας λόγω καταγωγής καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα έχουν ως εξής:
 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 
Αίτηση για Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μ121)
 
Υποβάλλεται από άτομα είτε ανήλικα είτε ενήλικα (άνω των 18 ετών), τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ήταν Κύπριος πολίτης καθώς και από άτομα που γεννήθηκαν μετά τις 11 Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα ήταν Κύπρια πολίτιδα κατά τη στιγμή της γέννησης τους. 
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ
· Χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Αίτηση για Εγγραφή ανηλίκων (τύπος Μ126)
 
Υποβάλλεται για ανήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 11 Ιουνίου 1999 είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτιδα και ο πατέρας αλλοδαπός ή ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννηση τους. 
 
Επιπρόσθετα η αίτηση αυτή υποβάλλεται για ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη. 
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας. 
· Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
· Δήλωση του αλλοδαπού γονέα υπογεγραμμένη ενώπιον Λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης ή Πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου ή ότι συγκατατίθεται στην παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο ανήλικο τέκνο του. Η δήλωση δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο Κύπριος γονέας έχει βάσει σχετικής δικαστικής απόφασης την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανηλίκου, όμως θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης. 
· Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου 
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ
· Ένα χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο επί της αίτησης
 
Στις περιπτώσεις τέκνων Κυπρίων υπηκόων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη θα πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάπτονται: 
 
· Πιστοποιητικό Εγγραφής ή Πολιτογράφησης του Κύπριου γονέα
· Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης φοίτησης σε σχολείο
· Φωτοαντίγραφο έγκυρης άδειας προσωρινής παραμονής 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 
Αιτήσεις Μ70 ή Μ71
 
Υποβάλλονται από άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 16 Αυγούστου 1960, είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των πρώην αποικιών του και κατάγονται εξ αρρενογονίας από την Κύπρο. 
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γεννήσεως πατέρα αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ
· Χαρτόσημο αξίας 1.71 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Αίτηση Μ123
 
Υποβάλλεται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτιδα και ο πατέρας αλλοδαπός. 
 
Επιπρόσθετα υποβάλλονται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και κατάγονται από πρόσωπο που κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943 ή από πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο μετά την 5η Νοεμβρίου 1914 και προ της 16ης Αυγούστου 1960.
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 50 ευρώ
· Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Αίτησεις Μ124
 
Υποβάλλεται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν είτε πριν είτε μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε κράτους της Κοινοπολιτείας και έχουν συμπληρώσει ένα έτος νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία. 
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας 
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ
· Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, 1457 Λευκωσία.

Κάντε τώρα την δημοσίευσή σας από εδώ