Υπόδειγμα Περίληψης Έγκρισης Αναγνώρισης Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 
Με την υπ’ αριθ. _______/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η αναγνώριση (διατάσσονται οι σχετικές δημοσιεύσεις και η εγγραφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων) του αποτελούμενου από 27 άρθρα καταστατικού του εδρεύοντος στο ___________ ___________ σωματείου με την επωνυμία «_____________________________», χωρίς να ασκεί επιρροή ο όρος του άρθρου 9 παράγραφος 4 του καταστατικού περί ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας της γενικής συνελεύσεως επί αποφάσεως τροποποιήσεως αυτού ή διαλύσεως του σωματείου, κατά τον οποίο υπολογίζονται τα ποσοστά επί των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και όχι επί του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών, ως άκυρος, αφού αντιβαίνει στην αναγκαστικού δικαίου του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα που δεν εισάγει καμία τέτοια διάκριση και του οποίου σκοπός, μη κερδοσκοπικός, είναι: 1) Η αναβάθμιση και προστασία από την υποβάθμιση της ατομικής ιδιοκτησίας, της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και της ποιότητας ζωής στο προάστιο ________. 2) Η προστασία των συμφερόντων των μελών και εν γένει του προαστίου ___________ από αυθαίρετες ή παράνομες ενέργειες της Διοίκησης, νπδδ ή τρίτων, σε χωροταξικά, οικοδομικά, φορολογικά και εν γένει στα σχετικά με την ιδιοκτησία θέματα. 3) Η ενημέρωση και υποστήριξη των μελών σε θέματα νομικής, τεχνικής ή άλλης συναφούς με την ιδιοκτησία φύσεως. 4) Η ενημέρωση και η συνεργασία των μελών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της ιδιοκτησίας τους και η λειτουργία κάθε ιδιοκτησίας και εν γένει της πόλης με κανόνες οικολογίας και αειφορίας. 5) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και 6) Η εκπροσώπηση αυτών έναντι των κρατικών Αρχών,των Δικαστηρίων ή τρίτων, σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς.
 
______________, __/__/____
Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος
_____________ ____________
 
Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου