Υπόδειγμα Τροποποίησης Καταστατικού Συλλόγου Δημοτικού Σχολείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Με την υπ’ αριθμ. __/2013 Διαταγή της κ.Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε το από __/__/___ τροποποιηθέν καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ __ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με έδρα το ____________ Αττικής. Συγκεκριμένα, επικυρώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων _,_,_,_,_,__,__,__,__,__,__ και __, που είχαν εγκριθεί ομοφώνως με την από __/__/____ συγκληθείσα Γενική Συνέλευση του Σωματείου και αφορούσαν κυρίως: 1)Στο άρθρο _, με την προσθήκη στους σκοπούς της δημιουργία και λειτουργία τράπεζας αίματος καθώς και στο άρθρο __ της αναλυτικής περιγραφής της λειτουργίας της τράπεζας αίματος. 2)Στα άρθρα _ και _, σχετικά με τον ορισμό της ετησίας συνδρομής των μελών και εσόδων του σωματείου, 3)Στα άρθρα _,_,__,__ για τη διόρθωση φραστικών λαθών και αναδιατύπωση των υποχρεώσεων των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ.Γραμματέα, Ταμία και μελών του Δ.Σ. 4)Στα άρθρα __,__ και __ σχετικά με τη διαδικασία προσκλήσεως, συγκλήσεως, απαρτίας και λήψεως αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και __ )Στο άρθρο ___ για την πρόβλεψη εκλογής εκπροσώπων για τη Σχολική Επιτροπή, στο Σχολικό Συμβούλιο και την Σχολική Κοινότητα υπό το πρίσμα των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.

_____________, __/__/____

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

__________ ____________

 

Υπόδειγμα Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου - Συλλόγου